Xem dữ liệu chấm công từ xa với trình duyệt web

Trong trường hợp cần kiểm tra nhanh dữ liệu chấm công của một nhân viên. Ta có thể xem nhanh từ trình duyệt Web trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối mạng.

VD để xem nhanh dữ liệu chấm công trong ngày 18/05/2017 của nhân viên có tên là Thom tại công ty TNHH Tin học Việt Anh ta có thể làm như sau :

1- Từ trình duyệt web trên điện thoại hoặc máy tính, đăng nhập vào địa chỉ sau : vapc20171.dahuaddns.com

2- Từ màn hình đăng nhập như hình dưới ta nhập 

Login ID : 1              Password : 1

3- Từ màn hình Query như hình dưới

Ta đánh dấu vào tên nhân viên cần xem là " Thom" và chọn ngày tháng cần xem

4-Ấn nút " Search" để tìm kiếm, ta sẽ được thông tin về giờ đã check với máy chấm công

Đây là thao tác kiểm tra nhanh dữ liệu chấm công từ xa. 

Trong trường hợp cần báo cáo chi tiết thống kê về ngày giờ công của từng nhân viên trong tháng, ta sử dụng phần mềm quản lý ngày giờ công và tính lương đã được Việt hóa đi kèm với máy chấm công. Nếu thời gian làm việc đã được thiết lập phù hợp với đơn vị sử dụng thì thao tác thống kê ngày giờ công của hàng ngàn lao động trong tháng sẽ được lên báo cáo trong giây lát.

 

 

 

 

Được đăng vào

Viết bình luận